СЪОБЩЕНИЕ
 1. На 20.12.2018 г. и 21.12.2018 г. във връзка с
  прогнозните критични стойности на емисиите от вредни вещества във въздуха над
  допустимите норми по данни на Националния институт по метеорология и хидрология
  на територията на София - град
 2. По преценка на родителя учениците, които страдат от доказани хронични белодробни заболявалия, може да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини по смисъла на чл. 10, ал. 1от Наредба № 5 за предучилищното образование, съответно на чл. 62, ал.1, т. 1 отНаредбата за приобщаващото образование в дните по т. 1.
 3. Родителят уведомява за отсъствията по т. 2 класния ръководител на ученика в телефонен разговор, по имейл или подруг подходящ начин.
 4. Отсъствията по т. 2 се считат по уважителни причини, ако хроничните
  белодробни заболявания са вписани в личната амбулаторна карта на детето или ученика,
  представена в училището или ако бъде представен друг медицински
  документ, доказващ хроничното белодробно заболяване, издаден от общопрактикуващ
  лекар или от лекар в лечебно заведение.