ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
17.09.14 Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма - Предмет: Проектиране и изграждане на асансьор за ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
„Ремонтно възстановителни работи на покрива на сградата на ПГО „Кн. Мария Луиза ” по Национална програма  „Модернизация на материалната база в училище, модул „Подобряване на училищната среда“ изтегли>>

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
„Ремонтно възстановителни работи на покрива на сградата на ПГО „Княгиня Мария Луиза ” по Национална програма  „Модернизация на материалната база в училище, модул „Подобряване на училищната среда“ / 03.09.2014 / изтегли>>

Протокол от заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за ремонт на покрив на сградата на ПГО "Княгиня Мария Луиза" изтегли>>