123 години професионализъм в образованието
Професионална гимназия по облекло „Кн. Мария Луиза”, гр. София е първото девическо професионално училище в България. Основано е през 1893 год. по инициатива на благотворително дружество „Майка”, председателствано от видните български общественички Йорданка Филаретова и Екатерина Каравелова.

В своята 121 годишна история училището създава неоспорими традиции в общообразователната и професионалната подготовка.пециалностите, които се изучават в гимназията са привлекателни и перспективни за младите хора.Те са: - Специалност „Моден дизайн”, професия „Дизайнер”, III степен ; - Специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”, професия „Моделиер -технолог на облекло”,III степен И двете специалности са с прием след 7-ми и след 8-ми клас. Учениците с прием след 7-ми клас изучават интензивно чужд език. Подготовката, която получават, им предоставя възможност за успешна лична и професионална реализация по професиите, за компетентно и отговорно участие в непрестанно развиващите се европейски икономически реалности. Завършилите и успешно положили Държавни зрелостни изпити и Държавни квалификационни изпити получават Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за трета степен на професионална квалификация. Йорданка Савова Филаретова е българска революционерка и общественичка.Родена на 12 март 1843 г. в София. Съпруга на Сава Филаретов. През 1869 г. основава женско дружество "Майка" и женска гимназия (днес - Професионална гимназия по облекло "Княгиня Мария Луиза").Като участник в революционното движение е укривала Васил Левскиидокументи на комитета. След Освобождението развива активна обществена и благотворителна дейност. Починала на 25 април 1915 година.

ПРИЕМ

Всяка година нашето училище извършва прием на ученици от 7-ми и 8-ми клас за специалностите "Моден дизайн" и " Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил"

продължава>>

ПАРТНЬОРСТВО
Професионална гимназия по облекло „Кн. Мария Луиза” има сключен договор с НБУ за образователно сътрудничество, който позволява на учениците, завършили гимназията да продължат образованието си в университета от трети семестър. Повече информация може да получите на следните телефонни номера: 02 86 22285 / 02 86 28884
МИСИЯ И ВИЗИЯ НА ПГО

Утвърждаване на ПГО „Княгиня Мария Луиза” като училище с високи критерии за качество на общообразователната и професионалната подготовка. Формиране на личности с висока култура, с ярко изявено гражданско съзнание и поведение. Осъществяване на образование и възпитание в духа на демократичните ценности, в съответствие с Държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз.

продължава>>

как да ни намерите