МИСИЯ И ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 • Утвърждаване на ПГО „Княгиня Мария Луиза” като училище с високи критерии за качество на общообразователната и професионалната подготовка.
 • Формиране на личности с висока култура, с  ярко изявено гражданско съзнание и поведение.
 • Осъществяване на образование и възпитание в духа на демократичните ценности, в съответствие с  Държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз – така, че младата личност да се впише успешно в динамиката на съвременния свят.
 • Превръщане на ПГО „Княгиня Мария Луиза” в територия на творчеството и сътрудничеството, в желано място за учене и труд.

МИСИЯ

 • Продължаване на най-добрите традиции в образованието, обучението и възпитанието, утвърдени през 121-годишния път на училището.
 • Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците, развиване на интелектуалния и творческия потенциал.
 • Изграждане на национални и общочовешки ценности, формиране на граждани с отговорно поведение и нагласи за активно участие в обществения живот.
 • Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство.
 • Формиране на знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодийствие срещу проявите на агресия и насилие.
 • Усвояване на ключови компетентности, формулирани в Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в образованието и обучението.
 • Стратегия на училището
ПРИЕМ

Всяка година нашето училище извършва прием на ученици от 7-ми и 8-ми клас за специалностите "Моден дизайн" и " Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил"

Прием>>

ПАРТНЬОРСТВО
Професионална гимназия по облекло „Кн. Мария Луиза” има сключен договор с НБУ за образователно сътрудничество, който позволява на учениците, завършили гимназията да продължат образованието си в университета от трети семестър. Повече информация може да получите на следните телефонни номера: 02 86 22285 / 02 86 28884
ЗА ПГО "КН. МАРИЯ ЛУИЗА"

В своята 121 годишна история училището създава неоспорими традиции в общообразователната и професионалната подготовка.пециалностите, които се изучават в гимназията са привлекателни и перспективни за младите хора.Те са: - Специалност ...

Прочети>>

Как да ни намерите