ПРИЕМ

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС

ПРИЕМ СЛЕД 8 КЛАС

Необходими документи за прием след 7 клас: 1. Свидетелство за завършено основно образование. 2. Оригинал и копие на служебната бележка. 3. Оригинал и копие на медицинско свидетелство.

Документите за прием след 8 клас се подават в ПГО "Кн. Мария Луиза" Документите за прием след 7 клас се подават в училищата гнезда. Училищата-гнезда са с работно време от 08:00 до 18:00 часа. *Важно! При попълване на заявлението, задължително изписвайте училището и паралелката, за която кандидатства вашето дете.
*ПГО „Кн. Мария Луиза” има сключен договор с НБУ за образователно сътрудничество, който позволява на учениците, завършили гимназията да продължат образованието си в университета от трети семестър. Повече информация може да получите на следните телефонни номера: 02 86 22285 / 02 86 28884
ГРАФИК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ 2017

 

 

*7 клас

*8 клас

Подаване документи

Записване

Подаване документи

Записване

Етап 1

16- 22.06.2017г.

28.06 – 30.06.2017г

03.07-05.07.2017г..

07.07.2017г.

Етап 2

до 04.07.2017г.

05.07 до 07.07,2017г.

11.07.2017 г.

14.07.2017г

Етап 3

11- 13.07.2017г.

18-19.07.2017г.

19.07.2017г.

21.07.2017г.

БАЛООБРАЗУВАНЕ - 7 клас

За специалност

МОДЕН ДИЗАЙН  балът се образува като сума от следните оценки /преобразувани в точки /

• Оценка от теста по БЕЛ / утроена оценка /
• Оценка от теста по математика /веднъж /
• Оценките по изобразително изкуство и информационни технологии от Свидетелство за завършено основно образование.

Максимален бал 500 т.

За специалност

СЦЕНИЧЕН КОСТЮМ балът се образува като сума от следните оценки /преобразувани в точки /

• Оценка от теста по БЕЛ / утроена оценка /
• Оценка от теста по математика /веднъж /
• Оценките по изобразително изкуство и информационни технологии от Свидетелство за завършено основно образование.

Максимален бал 500 т.

За специалност

КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ балът се образува като сума от следните оценки /преобразувани в точки /

• Оценка от теста по БЕЛ / утроена оценка /
• Оценка от теста по математика /веднъж /
• Оценките по изобразително изкуство и информационни технологии от Свидетелство за завършено основно образование.

Максимален бал 500 т.


БАЛООБРАЗУВАНЕ - 8 клас

За специалност

МОДЕН ДИЗАЙН:

•Оценка по БЕЛ от Свидетелството за основно образование.
• Оценка по МАТЕМАТИКА от Свидетелството за основно образование.

• Оценка по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО от Свидетелството за основно образование.

• Оценка /удвоена/по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ от Свидетелството за основно образование.

- Оценка по Математика от Свидетелството за основно образование.

За специалност

КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ

•Оценка по БЕЛ от Свидетелството за основно образование.
• Оценка по МАТЕМАТИКА от Свидетелството за основно образование.

• Оценка по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО от Свидетелството за основно образование.

• Оценка /удвоена/по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ от Свидетелството за основно образование.

- Оценка по Математика от Свидетелството за основно образование.

Подаването на всички необходими документи за кандидатстване се осъществява в сградата на гимназията – бул. Черни връх №37. Документите са:
1. Свидетелство за завършено основно образование.
2. Медицинско свидетелство /издава се от личния лекар/.
3. Заявление за кандидатстване – по образец, попълва се в гимназията.


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ
УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2017 Г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 11 ОТ 28.03.2005 Г.>>