ИЗУЧАВАНИ СПЕЦИАЛНОСТИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ

СЛЕД 7 КЛАС Специалност „Конструиране и моделиране на облекло от текстил” - с интензивно изучаване на английски ез. срок на обучение 5 години; - приемни изпити:


СЦЕНИЧЕН КОСТЮМ

СЛЕД 7 КЛАС - с интензивно изучаване на английски ез. срок на обучение 5 години; - приемни изпити: ПОДРОБНО>>


МОДЕН ДИЗАЙН

СЛЕД 7 КЛАС Специалност „Моден дизайн” - с интензивно изучаване на английски език.


 

 

,
ПОВЕЧЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ...

СЦЕНИЧЕН КОСТЮМ

Специалността „Сценичен костюм" ще подготвя художници изпълнители, които ще могат да се реализират в системата на сценичните изкуства като дизайнери на сценични костюми. Обучаваните ще бъдат запознати с особеностите на целия процес при реализация на сценичните костюми, с основните видове сценични жанрове, с материалите и техниките при изработването. Учениците ще придобият основни умения и знания за конструкцията, силуета, стиловете и историческото развитие на костюма като част от материалната култура на човека. По този начин ще бъде формирано отношение към цялостната работа при реализиране на сценични спектакли и екранни продукции.

Професионалната подготовка включва следните дисциплини: чуждоезикова подготовка по специалността, компютърна 2D и 3D графика, сценичен костюм, цветознание, конструиране, перспектива, пластична анатомия и др.

Наред със специфичната подготовка интерес за всички ученици ще представляват и редица общохудожествени дисциплини: история на изкуството, рисуване, живопис, скулптура, история на костюма, компютърно проектиране. Те са необходим и важен компонент от общия процес на обучение и подготовка на изпълнителски кадри за драматичен театър, куклен театър, опера, кино, телевизия.

Учениците ще получат много добра теоретична подготовка, която ще  приложат по време на учебната си практика в реална работна среда.

За повече информация ни пишете на pgo@abv.bg или се свържете с нас на телефон: 02 862 8884

МОДЕН ДИЗАЙН /МД/

Ученикът завършил образованието  по специалността Моден дизайн придобива професионална квалификация да се реализира като художник-дизайнер, проектант на облекло и аксесоари. Учебният процес се основава на художествено-творчески дейности, насочени към развитие на креативното мислене  у учениците и усъвършенстване на практическите и художествени умения. По време на обучението си учениците получават общотеоретична и практическа подготовка по история на изкуството и облеклото, усвояват основните изобразителни средства и техники от областта на дизайна, запознават се с теорията на формоизграждането и композицията. Акцентът в обучението е насочен към придобиване на теоретични знания и култура в областта на модата.  Учениците се запознават не само с историческото развитие на световното и българско облекло, аксесоари и площен текстил, но и със съвременните измерения на модата у нас и в света.  Поради спецификата на модния дизайн особено внимание е отделено върху формирането на умения и способности за художествено проектиране и конструиране на съвременно облекло, художествената обработка на материалите на облеклото. Тази подготовка ще им даде възможност да се реализират като дизайнери на облекло, аксесоари и допълнения към него.

КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ /КМТОТ/

Ученикът завършил образованието си по специалността КМТОТ придобива квалификация да се реализира по професия моделиер – технолог на облекло. По време на обучението си учениците получават общотеоретична и практическа подготовка по техническо чертане, текстилно материалознание. Формират  умения и компетенции при проектиране и конструиране на съвременно облекло. Комплексният творчески характер на художественото конструиране изисква учениците да притежават не само художествени, но и определени технико - технологични умения. Изучават технологичните процеси при обработката на облеклото. Организацията и управлението на производствения процес.

*ПГО „Кн. Мария Луиза” има сключен договор с НБУ за образователно сътрудничество, който позволява на учениците, завършили гимназията да продължат образованието си в университета от трети семестър. Повече информация може да получите на следните телефонни номера: 02 86 22285 / 02 86 28884
,, ,