ПГО „Княгиня Мария Луиза“

КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ

.

ИНФОРМАЦИЯ

.

Ученикът завършил образованието си по специалността КМТОТ придобива квалификация да се реализира по професия моделиер – технолог на облекло. По време на обучението си учениците получават общотеоретична и практическа подготовка по техническо чертане, текстилно материалознание. Формират умения и компетенции при проектиране и конструиране на съвременно облекло. Комплексният творчески характер на художественото конструиране изисква учениците да притежават не само художествени, но и определени технико – технологични умения. Изучават технологичните процеси при обработката на облеклото. Организацията и управлението на производствения процес.