14.04.2022 – Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ започна реализацията на мащабен проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

През месец декември 2021 год. Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ започна реализацията на мащабен проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“.

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Продължителността на проекта е 29 месеца.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
  2. Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Основните дейности по проекта, които Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ ще реализира са:

  1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.

Практиките обхващат 14  ученика и ще се проведе в рамките на 240 часа, които ще бъдат заплатени на учениците. За реализацията на допълнителното им практическо обучение в реална работна среда се сключиха договори с 5 обучаващи организации – работодатели (от бизнеса), които от своя страна, имат възможността да извършат подбор на ученици, доказали умения на работното място и непосредствено да ги включат на пазара на труда.

  1. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап –

Създадени са осем УТФ, в които са включени 12 ученика от първи гимназиален етап. Обхватът на практическите знания и умения във връзка с функционирането на учебно-тренировъчните фирми включва запознаване с нормативни документи, свързани със стартиране на собствен бизнес, попълване и изготвяне на документи, комуникация с други учебни предприятия, развитие на предприемачески умения, симулиране на производство и др.. Занятията по създаване и функциониране на УТФ се провеждат от 1 специалист от гимназията.


ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ 2020

3 D – Виртуален бутик“

Дизайн и реалистично тримерно визуализиране на облекла и аксесоари с използването на 3D приложения.

Компютърно моделиране на облекло“ Създаване на компютърни чертежи на кройки за облекло в специализирана CAD система.

Проект „ЕРАЗЪМ +“ 2018г. ДОГОВОР № 2018-1-BG01-KA101-047174 „Дуално обучение и добра езикова подготовка – гаранция за професионализъм с международни измерения“

ПРЕЗЕНТАЦИЯ >>

СНИМКИ>>

2018

Image 1 of 6


ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

DSCN5075

Image 1 of 6

ПРОЕКТ ТВОЯ ЧАС

  • Извънкласни дейности по интереси

Мечтаната дреха >>


Математиката не е толкова скучна

Математиката не е толкова скучна

Image 1 of 6


Красота и стил


Да играем заедно волейбол

ВОЛЕЙБОЛ 1

Image 1 of 6

Арт клуб

арт клуб

Image 1 of 6


КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ


„Съвременни умения за млади модни дизайнери в международна среда“

2015/2016 За трети пореден път нашето училище ще проведе учебна практика в град Виченца /Италия/ по програма Еразъм. Одобреният ни проект „Съвременни умения за млади модни дизайнери в международна среда“ започва през месец септември 2015. Наши изявени ученици ще участват в двуседмична практика през април в гр. Виченца.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ >>


ПРОМЕНИ СЕБЕ СИ ПРОМЕНИ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ – ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОТ ACES


СВЕТЪТ НА МЕДИИТЕ СРЕЩУ НАШИЯТ ЖИВОТ – ACES


ПРАКТИКИ В ИТАЛИЯ – ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ


Проект „Ученически практики” 

Проектът „Ученически практики” е финансиран от Европейския социален фонд и се реализира в рамките на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3-07-0001: ”Ученически практики”.

BG051PO001-3.3-07-0001

Image 1 of 6