ПГО „Княгиня Мария Луиза“

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО

„КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“, ГР. СОФИЯ

НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

.

2023-2024

НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ 1

НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ 2

НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ 3

АРХИВ

.

2022-2023

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ 2

Ученически практики 2

През месец март 2022 год. Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ стартира участието си в проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.
От ПГО „Княгиня Мария Луиза“ се включиха 15 ученици от различни специалности в училището: „Моден дизайн“, „Сценичен костюм“ и „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“. Всеки ученик, участник в проекта, провежда практика в реална работна среда с продължителност 240 часа във фирми на територията на гр. София. Учениците се избират по предварително обявени критерии за практики в реални условия, като изискването е да са навършили 16 г. и да се обучават за придобиване на квалификация по професия. Практиките са ръководени от трима учители, наблюдаващи учители - преподаватели от гимназията с доказан професионален опит и стаж.

За реализацията на допълнителното им практическо обучение в реална работна среда се сключиха договори с 4 обучаващи организации – работодатели (от бизнеса) и наставници - ТПК “Димитър Благоев”, “Текс - техника” ЕООД, “Д и К стил” ЕООД, “, “Вяра дизайн” ЕООД, “FB woman” ЕООД.

Проект „Ученически практики“ предоставя чудесна възможност и за фирмите да използват капацитета на млади и ентусиазирани хора, които да допринесат за дейността на компаниите и да обменят нови и свежи идеи за развитието им.

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020.

Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 2“.

https://www.mon.bg/bg/101025