ПГО „Княгиня Мария Луиза“

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО

„КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“, ГР. СОФИЯ

МОДЕН ДИЗАЙН

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ

.

ИНФОРМАЦИЯ

.

Ученикът завършил образованието по специалността Моден дизайн придобива професионална квалификация да се реализира като художник-дизайнер, проектант на облекло и аксесоари. Учебният процес се основава на художествено-творчески дейности, насочени към развитие на креативното мислене у учениците и усъвършенстване на практическите и художествени умения. По време на обучението си учениците получават общотеоретична и практическа подготовка по история на изкуството и облеклото, усвояват основните изобразителни средства и техники от областта на дизайна, запознават се с теорията на формоизграждането и композицията. Акцентът в обучението е насочен към придобиване на теоретични знания и култура в областта на модата.

Учениците се запознават не само с историческото развитие на световното и българско облекло, аксесоари и площен текстил, но и със съвременните измерения на модата у нас и в света. Поради спецификата на модния дизайн особено внимание е отделено върху формирането на умения и способности за художествено проектиране и конструиране на съвременно облекло, художествената обработка на материалите на облеклото. Тази подготовка ще им даде възможност да се реализират като дизайнери на облекло, аксесоари и допълнения към него.