Професионална гимназия по облекло

 • 02
  02 86 22 85
 • 06
  0878 465 063
 • 04
  pgo@abv.bg
 • 02
  02 86 22 85
 • 06
  0878 465 063
 • 04
  pgo@abv.bg

УЧЕНИЦИ

.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В СФО

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ - СФО

ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ НА ЗАВЪРШЕН ПЕРИОД/КЛАС В ЧУЖДА ДЪРЖАВА (I-VI КЛАС)

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВАЛИДИРАНЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

УДОСТОВЕРЕНИЯ/СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТИПЕНДИИ

.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕВОД ПО СМЕТКА НА СТИПЕНДИЯТА

СЛУЖИТЕЛИ

.