ПГО „Княгиня Мария Луиза“

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО

„КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“, ГР. СОФИЯ

УЧЕБНА ГОДИНА

.

2023-2024

Стратегия за развитие на гимназията

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс

Годишен план

Вътрешни правила за отпускане и получаване на стипендии

Годишен план-програма БДП

Мерки повишаване качеството на образованието

План за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и интернет

План за квалификационната дейност

План на заседанията на ПС

План-програма БДП

Правилник БУОВТ

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник пропускателен режим

Програма за превенция на ранно напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи

Ред и условия за обучение в самостоятелна форма

СТРАТЕГИЯ

.

ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2020 - 2025

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2020 - 2024

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА 2022-2023 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА 2021-2022 ГОДИНА

АРХИВ

.

МИНАЛИ ГОДИНИ