ПГО „Княгиня Мария Луиза“

 • 02
  02 86 22 85
 • 06
  0878 465 063
 • 04
  pgo@abv.bg
 • 02
  02 86 22 85
 • 06
  0878 465 063
 • 04
  pgo@abv.bg

УЧЕБНА ГОДИНА

.

2022-2023

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГИМНАЗИЯТА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГИМНАЗИЯТА

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПЛАН КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БУОВТ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БДП

ГОДИШЕН ПЛАН-ПРОГРАМА БДП

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА 2021-2022 ГОДИНА

ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - РЕД И УСЛОВИЯ

ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНАТА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

ДНЕВЕН РЕЖИМ

АРХИВ

.

2021-2022

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГИМНАЗИЯТА

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПЛАН КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

АРХИВ

.

2020-2021

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГИМНАЗИЯТА

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПЛАН КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ