ПГО „Княгиня Мария Луиза“

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО

„КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“, ГР. СОФИЯ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ / СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС/

.

2024-2025

ДЕЙНОСТ
СРОК
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
08 – 10 юли 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
До 12 юли 2024 г., вкл.
Записване на класираните ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.
15 – 17 юли 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.
До 19 юли 2024 г.
Записване на класираните ученици на втори етап на класиране.
22 – 24 юли 2024 г.
Обявяване на свободните места за трети етап на класиране.
25 юли 2024 г.
Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране.
26 и 29 юли 2024 г.
Обявяване на резултатите от трети етап на класиране.
До 30 юли 2024 г.
Записване на класираните ученици на трети етап на класиране.
31 юли и 1 август 2024 г
Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране.
До 02 август 2024 г., вкл.
Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране.
5 и 6 август 2024 г
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране.
До 7 август 2024 г., вкл.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране.
8 и 9 август 2024 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране.
До 12 август 2024 г., вкл.
Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране и записване.
Определя се от директора на училището до 11 септември 2024 г.
Утвърждаване на реализирания държавен план-прием.
До 14 септември 2024 г., вкл.