ПГО „Княгиня Мария Луиза“

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ / СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII – МИ КЛАС/

.

2023-2024

ДЕЙНОСТ
СРОК
Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба No 10 от 01.09.2016 г.
03 – 21 май 2023 г.
Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба No 10 от 01.09.2016 г.
до 04 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба No 10 от 01.09.2016 г.
05 – 07 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
до 12 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
13 – 17 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
до 19 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
20 – 24 юли 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
25 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране
26 – 27 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
до 31 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране
01 август – 02 август 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране
до 04 август 2023 г.
Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране
7-8 август 2023 г.
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране
до 10 август 2023 г.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране
11-14 август 2023 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране
до 16 август 2023 г.
Подаване на заявления до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап
определя се от директора след 16 август 2023 г., но не по-късно от 10 септември 2023 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием от началника на РУО
до 14 септември 2023 г. вкл.