ПГО „Княгиня Мария Луиза“

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО

„КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“, ГР. СОФИЯ

ЗА НАС

.

Професионална гимназия по облекло „Кн. Мария Луиза”, гр. София е първото девическо професионално училище в България. Основано е през 1893 год. по инициатива на благотворително дружество „Майка”, председателствано от видните български общественички Йорданка Филаретова и Екатерина Каравелова.

В своята, над сто годишна история училището създава неоспорими традиции в общообразователната и професионалната подготовка.пециалностите, които се изучават в гимназията са привлекателни и перспективни за младите хора.Те са: – Специалност „Моден дизайн”, професия „Дизайнер”, III степен ; – Специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”, професия „Моделиер -технолог на облекло”,III степен И двете специалности са с прием след 7-ми и след 8-ми клас. Учениците с прием след 7-ми клас изучават интензивно чужд език.

Подготовката, която получават, им предоставя възможност за успешна лична и професионална реализация по професиите, за компетентно и отговорно участие в непрестанно развиващите се европейски икономически реалности. Завършилите и успешно положили Държавни зрелостни изпити и Държавни квалификационни изпити получават Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за трета степен на професионална квалификация. Йорданка Савова Филаретова е българска революционерка и общественичка.Родена на 12 март 1843 г. в София. Съпруга на Сава Филаретов. През 1869 г. основава женско дружество “Майка” и женска гимназия (днес – Професионална гимназия по облекло “Княгиня Мария Луиза”).Като участник в революционното движение е укривала Васил Левскиидокументи на комитета. След Освобождението развива активна обществена и благотворителна дейност. Починала на 25 април 1915 година.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

.
  • Утвърждаване на ПГО „Княгиня Мария Луиза” като училище с високи критерии за качество на общообразователната и професионалната подготовка.
  • Формиране на личности с висока култура, с  ярко изявено гражданско съзнание и поведение.
  • Осъществяване на образование и възпитание в духа на демократичните ценности, в съответствие с  Държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз – така, че младата личност да се впише успешно в динамиката на съвременния свят.
  • Превръщане на ПГО „Княгиня Мария Луиза” в територия на творчеството и сътрудничеството, в желано място за учене и труд.

МИСИЯ

.
  • Продължаване на най-добрите традиции в образованието, обучението и възпитанието, утвърдени още през 1893 година.
  • Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците, развиване на интелектуалния и творческия потенциал.
  • Изграждане на национални и общочовешки ценности, формиране на граждани с отговорно поведение и нагласи за активно участие в обществения живот.
  • Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство.
  • Формиране на знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресия и насилие.
  • Усвояване на ключови компетентности, формулирани в Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в образованието и обучението.