ПГО „Княгиня Мария Луиза“

КЛАСИРАНЕ

.

2023-2024

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

БАЛООБРАЗУВАНЕ

.

2023-2024

За всички специалности балът се образува като сума от следните оценки /преобразувани в точки/:

• Оценка от теста по БЕЛ / утроена оценка /
• Оценка от теста по математика /веднъж /
• Оценките по изобразително изкуство и информационни технологии от Свидетелство за завършено основно образование.

Максимален бал 500 т.